Bestuur

Sinds 2 april 2011 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

  • De heer J.R. Boersma te Hollum, voorzitter
  • De heer K. Sinnema te Hollum, secretaris
  • De heer IJ.S. van der Veen te Noardburgum, lid
  • De heer W.A. de Vries te Noardburgum, penningmeester

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Met betrekking tot de uitgaven van de Stichting wordt gehandeld volgens de door het bestuur vastgestelde begroting, bij afwijking daarvan vindt overleg plaats tussen de bestuursleden.